متن استانداردها

استانداردهای بین المللی آب

EPA – Drinking Water Standards and Health Advisories , 2012 Edition

WHO – Guidelines for Drinking-water Quality

JAPAN Environmental Quality Standards for Water Pollution

 

 

استانداردهای ملی ایران

پرتال سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب

ویژگی آب های آشامیدنی-استاندارد ملی ایران ۱۰۵۳-ویرایش پنجم

ویژگیهای بیولوژیکی و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنی – استاندارد ملی ۱۰۱۱ – تجدیدنظر ششم

آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه های بیومدیکال – ویژگیها – استاندارد ملی ایران ۸۰۹۷

کیفیت آب- شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت- استاندارد ملی ایران ۴۲۰۷

کیفیت آب – روش های نمونه برداری –آیین کار – استاندارد ملی ایران ۸۹۱۰

————————————————————————————————————————————————————

آب معدنی طبیعی -ویژگیها و روشهای آزمون – استاندارد ملی ایران ۲۴۴۱

آب معدنی طبیعی -آیین کار تولید بهداشتی – استاندارد ملی ایران ۲۶۰۶

————————————————————————————————————————————————————

آب آشامیدنی بسته بندی شده -ویژگیها – استاندارد ملی ایران ۶۶۹۴

آب آیین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی ) – استاندارد ملی ۶۳۰۵ – چاپ اول

————————————————————————————————————————————————————

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات تولید کننده اسانس ، عرقیات و عصاره های گیاهی

————————————————————————————————————————————————————

 سدیم هیپوکلریت – مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی – ویژگیها و روش های آزمون – استاندارد ملی ایران ۸۳۹۴ – چاپ اول

سدیم هیدروکسید-مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی-ویژگی ها و روش های آزمون – استاندارد ملی ایران ۸۳۹۵

ویژگیهای آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذائی – استاندارد ملی ایران ۲۷۴۸

ویژگیها و روشهای آزمون محلول کلسیم هیپوکلریت – استاندارد ملی ایران ۳۳۵۰

تری سدیم فسفات – ویژگیها و روش‌های آزمون – استاندارد ملی ایران ۷۸۹۸

اندازه گیری هیدرازین به روش رنگ سنجی روش آزمون – استاندارد ملی ایران ۷۱۰۹

کلرید آهن III – ویژگی ها و روش های آزمون – استاندارد ملی ایران ۳۶۰۱

اسید کلریدریک ـ ویژگیها و روشهای آزمون (تجدیدنظردوم) – استاندارد ملی ایران ۲۰۹

————————————————————————————————————————————————————

کلر مایع و ویژگی ها – استاندارد ملی ایران ۱۸۴۰۸

ذخیره سازی و حمل و نقل کلر مایع – استاندارد ملی ایران ۳۴۱۰

ویژگیهای و روشهای آزمون کلر مایع – استاندارد ملی ایران ۱۱۰۰

ویژگیهای ساخت و روش آزمون و بهره برداری از سیلندرها و مخازن گاز کلر- استاندارد ملی ایران ۶۵۹۱

آئین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی در تصفیه آب آشامیدنی -استاندارد ملی ۵۰۱۵

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 متن استانداردهای ایزو

استاندارد ISO9001:2008 ، سیستم های مدیریت کیفیت -تجدید نظر دوم

استاندارد ISO14001:2004 ،سیستم های مدیریت زیست محیطی -چاپ اول

استاندارد ISO18001 ، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – چاپ اول

استاندارد ISO50001 ،سیستم های مدیریت انرژی – چاپ اول

 

نظرسنجی

چیدمان دسترسی به محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...